Party- en Horeca verhuur Almere  


Email: verhuur@partyrentalmere.nl   -   Telefoon: 036-3030159

Menu: Service

Algemene Voorwaarden Party-Rent Almere

Klik hieronder om de Algemene Voorwaarden te openen.

Algemene Voorwaarden (PDF)

Algemene Voorwaarden Party-Rent Almere

Artikel 1 Definities
PTVA: Party-Rent Almere gevestigd Televisieweg 93, 1322 BD te Almere. Beide in tekst genoemd als PTVA. Tevens handelend onder Partytent Verhuur Almere, Partytent Verhuur Lelystad en Rent-4-Fun.
Huurder: iedere (potentiële) wederpartij van PTVA;
Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door PTVA van een bestelling, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van PTVA, dan wel bij gebreke daarvan de ondertekende reservering bon/huurovereenkomst.
Opleveringsdatum: de datum waarop het gehuurde door PTVA aan huurder ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van een huurobject en in het verband daarmee te verlenen diensten door PTVA. Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen PTVA en Huurder zijn overeengekomen en gelden bovendien uitsluitend voor de huurovereenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is nadrukkelijk uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door PTVA schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor andere huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten, waarbij PTVA en Huurder, dan wel hun rechtsopvolgers, partij zijn.

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud
De verhuurde artikelen blijven te allen tijden volledig eigendom van PTVA. Indien de huurder zich niet houdt aan de bepalingen van de verhuurovereenkomst, niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is PTVA zonder enige sommatie, in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst gerechtigd het verhuurde terug te nemen en de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 4 Offertes
De door PTVA uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij PTVA uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. PTVA is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 5 Huurprijs
5.1 Alle door PTVA gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.
5.2 Voor het bezorgen en afhalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht, deze zijn per woonplaats vastgesteld door PTVA.
5.3 Voor huur van goederen voor een langere termijn geldt een speciaal, verlaagd tarief.

Artikel 6 Betaling, verzuim en annulering
6.1 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen dient contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen. Ontvangt de Huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per bank geschieden.
6.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan PTVA. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, opschorting of verrekening.
6.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van PTVA op de Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft PTVA het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten en het gehuurde terug te nemen, totdat de Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
6.4 Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van PTVA ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts. Indien wij moeten overgaan tot faillissementsaanvraag van huurder is deze buiten het factuurbedrag, rente, gerechtelijk en buitengerechtelijke incassokosten, eveneens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
6.5 Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.
6.6 Huurder is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits hij van de annulering in een aangetekend schrijven aan PTVA doet blijken en hij voor of gelijktijdig met de annulering aan PTVA een bedrag betaalt van: minimaal 20% van de huurprijs bij annulering, of 40% van de huurprijs bij annulering in de periode 336ste tot en met 169ste uur voor opleveringsdatum. 50% van de huurprijs bij annulering in de periode van het 168ste tot en met 97ste uur voor de opleveringsdatum. 80% van de huurprijs bij annulering in de periode van het 96ste tot en met het 49ste uur voor opleveringsdatum. 100% van de huurprijs bij annulering 48 uur, of minder, voor de opleveringsdatum. Plaatst de huurder binnen 3 maanden na annulering een nieuwe opdracht bij PTVA die hoger is dan de annuleringskosten, dan worden de in rekening gebrachte annuleringskosten in mindering gebracht.

Artikel 7 Uitvoering
7.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is PTVA gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
7.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd, dit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle door PTVA bezorgde huurmaterialen worden op de door Huurder opgegeven plaats van bestemming naast de auto gelost.
7.3 Onder de plaats van bestemming wordt verstaan, de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de vrachtwagens van PTVA, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand en zich bevindend op de begane grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.
7.4 Alvorens een huurovereenkomst aangegaan kan worden dient huurder zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Tevens kunnen wij een borgsom vragen.
7.5 De huur gaat in op de dag dat het verhuurde het magazijn of depot van PTVA verlaat en is verschuldigd tot en met de dag waarop het verhuurde daar wordt terug ontvangen. De verhuurdag is maximaal 24 uur en een week is 7 aaneengesloten dagen.
7.6 Nadat de goederen in ons magazijn zijn ontvangen, worden ze gecontroleerd en geteld, deze telling is bindend.
7.7 Bij breuk en/of vermissing berekenen wij de vervangingswaarde. Indien de vermiste goederen binnen 30 dagen alsnog worden teruggebracht, wordt de berekende prijs gecrediteerd.
7.8 De huurder dient het goed voor het einde van de vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van PTVA in goede (gebruiks)staat terug te brengen. Indien de huurder de overeengekomen huurtermijn wenst te verlengen, dan moet hij hiervan minstens 24 uur voor het eind van de overeengekomen beëindigingdatum mededeling doen aan PTVA. Deze kan dit echter op grond van elders gemaakte afspraken weigeren.
7.9 Bij tekortkoming in de nakoming van bovengemelde teruggave verplichting wordt de huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van PTVA op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed.
7.10 Doorverhuur aan derden door de huurder is alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van PTVA mogelijk.
7.11 Door ondertekening van de huurovereenkomst en door aanvaarding van het gehuurde erkent de huurder dat het gehuurde in goede gebruiksstaat verkeert en ter beschikking is gesteld.
7.12 Huurder dient het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is.
7.13 Iedere schade aan het verhuurde tijdens het transport en gebruik door huurder zal aan de huurder in rekening worden gebracht. Indien gehuurde zaken in beschadigde staat worden terug ontvangen en reparatie daarvan nodig is, wordt aan Huurder de huurprijs doorberekend over de periode dat de reparatie duurt en het gehuurde niet voor wederverhuur beschikbaar is.
7.14 Reparaties aan het verhuurde mogen alleen door PTVA of door haar schriftelijk aangewezen derden geschieden.
7.15 Goederen die aangeleverd worden door PTVA, dienen op dezelfde wijze weer aangeboden te worden, als dat ze afgeleverd zijn, inclusief bijbehorend vervoermaterieel.

Artikel 8 Verzekeringen
De verhuurartikelen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 9 Reclames
De door PTVA ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 24 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan PTVA te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren tenzij de huurder onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen tentenverhuur:
10.1 Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van een derde nodig is draagt, Huurder tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet hij schriftelijk aan PTVA blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming (en) komt geheel voor risico van Huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde van welke aard ook, komen geheel voor rekening van Huurder.
10.2 Huurder stelt tijdig voor eigen rekening en risico het afgesproken aantal personen voor het monteren/installeren en demonteren van het gehuurde beschikbaar.
10.3 Huurder stelt tijdig voor eigen rekening en risico materialen, zoals afgesproken voor montage/demontage beschikbaar.
10.4 Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht PTVA in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein, waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. PTVA kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door PTVA van deze bevoegdheid kan Huurder zich niet tegen PTVA beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door PTVA is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is ook door zware vrachtwagens. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door Huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.
10.5 Huurder dient PTVA tijdig te attenderen op aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Bij gebreke hiervan zal PTVA nimmer aansprakelijk zijn voor bij plaatsen of verwijderen van de verhuurde tent aangebrachte schade aan kabels, leidingen, buizen en andere werken op of in de grond. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.
10.6 Indien PTVA voordraagt voor het monteren/installeren en/ of demonteren/afvoeren van de gehuurde tent, biedt Huurder hem de tijdsruimte die PTVA redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren.
10.7 Behoudens opzet of grove schuld van leidinggevenden van PTVA blijft overigens alle schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen of verwijderen door PTVA van het gehuurde uitsluitend voor rekening van Huurder. Huurder vrijwaart PTVA ter zake aanspraken van PTVA of derden ter zake van dergelijke schade.
10.8 Het door PTVA niet-tijdig aan Huurder ter beschikking stellen van het gehuurde c.q. het niet-tijdig door PTVA weghalen van het gehuurde bij Huurder of anderszins door PTVA niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van PTVA gelegen omstandigheden als hoedanig in elk geval zullen gelden: slecht weer, brand explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van Huurder of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen.
10.9 Behoudens voor zover nakoming als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de huurovereenkomst door Huurder wegens niet-tijdig ter beschikking stelling van het gehuurde niet mogelijk dan nadat Huurder schriftelijk aan PTVA aan alle omstandigheden in aanmerking genomen een redelijke nadere termijn tot nakoming heeft gegeven en ook binnen deze nadere termijn nakoming niet heeft plaats gevonden.
10.10 Huurder zal in of aan het gehuurde geen veranderingen brengen. Het verplaatsen, beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan.
10.11 Voor zover PTVA zorg draagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van het gehuurde, biedt Huurder hem de tijdsruimte die PTVA redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden op de gewone werkdagen binnen de bij PTVA gebruikelijke werktijden overdag uitgevoerd.
10.12 Vanaf het moment dat het gehuurde te zijner beschikking staat tot het moment waarop de overeenkomst eindigt of, indien later, het gebruik door Huurder van het gehuurde eindigt, neemt Huurder alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde, die respectievelijk dat veroorzaakt wordt door personen of zaken van wie respectievelijk waarvan Huurder op enigerlei wijze gebruik maakt, en de daaruit voor PTVA voortvloeiende schade komt echter in ieder geval voor rekening van Huurder. Huurder zal het gehuurde deugdelijk tijdelijk verzekeren en, ingeval in het gehuurde openbare evenementen plaatsvinden, een evenementenaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Huurder vrijwaart PTVA voor schade aan derden tijdens dergelijke evenementen, veroorzaakt door of verband houdende met gebreken in het gehuurde.
10.13 Huurder zal het gehuurde terstond na afgifte - bij installatie door PTVA na installatie nauwgezet op eventuele manco’s en gebreken controleren en eventueel vastgestelde manco’s en/of gebreken terstond na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan PTVA melden, een en ander op straffe van verval van het recht om op manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, een beroep te doen. Gebreken, die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om er een beroep op te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan PTVA te worden gemeld. Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal PTVA ongedaan maken door aanvulling respectievelijk - naar keuze van PTVA - reparatie of vervanging. Alleen manco’s en gebreken, die in overeenstemming met het in de vorige alinea bepaalde tijdig zijn gemeld, geven een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst door Huurder. Echter ontbinding kan slechts indien PTVA na een aanmaning daartoe niet erin slaagt de manco’s en/of gebreken binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Huurder kan worden gevergd.
10.14 Na einde van de huuroverkomst stelt Huurder het gehuurde direct geheel ter beschikking van PTVA door, tenzij anders is overeengekomen, aflevering bij PTVA.
10.15 Voor iedere kalenderdag, dat Huurder nalaat het gehuurde aan PTVA ter beschikking te stellen, verbeurt Huurder een boete van 20% van de totale huursom, zulks onverminderd PTVA’s recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat Huurder onder de huurovereenkomst over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderweek als een volle kalenderweek.
10.16 PTVA is gerechtigd om al wat hij uit of in verband met het gehuurde van Huurder opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de huuroverkomst plaatsvinden. PTVA kan in het laatste geval verlangen dat Huurder de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat PTVA niets meer van Huurder te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 PTVA is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar leidinggevenden. Iedere aansprakelijkheid van PTVA is beperkt tot het door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde verzekeringsbedrag.
11.2 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan PTVA te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van PTVA door PTVA vastgesteld. De telling door PTVA is voor partijen bindend.
11.3 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.
11.4 PTVA is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt, onverschillig van aard, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik door huurder van het gehuurde of van eventueel bijgeleverde materialen en/of chemicaliën.
11.5 Indien de verzekeraar van PTVA om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een 10-voud van het factuurbedrag met een maximum van € 9.075,60 en een minimum van € 100,00.

Artikel 12 overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan PTVA zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, windkracht 6 en hoger, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van PTVA, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van PTVA van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.
12.2 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van PTVA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PTVA niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
12.3 Indien PTVA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Ontbinding
PTVA heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien: Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens PTVA voldoet; · na sluiting van de Overeenkomst aan PTVA ter kennis gekomen omstandigheden PTVA goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. - Huurder in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

Artikel 14 Geschilbeslechting en Rechtskeuze
Alle met PTVA gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen PTVA en huurder worden voorgelegd aan de bevoegde (kanton) rechter te Lelystad

Zet- en drukfouten voorbehouden. Versie 1 februari 2016
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Catering Almere
Meubels huren Almere
Partytent huren Amsterdam
Partytent huren Hilversum
Springkussen huren Almere